ตัวอย่างการประเมินการอ่านนานาชาติ

Download PISA2009Reading

ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ

Download ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ_PISA_TIMSS

นโยบาย ผอ.สพป.ราชบุรี๑

ตัวอย่างการประเมินผล PIZA คณิตศาสตร์

Download ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ-คณิตศาสตร์

ข้อสอบการอ่าน(PIZA)

ข้อสอบวิทยาศาตร์ (PIZA)

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (PIZA)